Contact Me

Dr. Bingyang Wei

Dr. Bingyang Wei

Bingyang Wei, Ph.D.
Associate Professor
Computer Science Dept.
2840 W. Bowie / TUC 341
Texas Christian University
Fort Worth, Texas 76129 U.S.A.
Email: b.wei@tcu.edu